1. برای کسب اطلاعات و دستورالعملها به رادیو گوش دهید و از دستورهای آن پیروی کنید.

 

2. کمکهای اولیه را به افراد آسیب دیده یا گرفتار برسانید و در صورت نیاز از دیگران کمک بخواهید.

 

3. از منطقه خسارت دیده دور شوید مگر آنکه از شما درخواست کمک شود یا اینکه بتوانید کمک کنید.

 

4. از سیمهای آویزان برق دور شوید و این موارد را به مقامات مسؤول اطلاع دهید.

 

5. منابع اصلی آب و شبکه های تخریب شده فاضلاب را به مقامات مسؤول گزارش دهید.

 

6. به توصیه های مأموران امداد توجه کنید.

/ 0 نظر / 14 بازدید